ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงมหาดไทย
 
  ได้เปิดสอนวิชาดังต่อไปนี้
      1. Dicision Making     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      2. การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      3. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      4. เทคโนโลยี ATM (Asynchronous Transfer Mode)     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Access     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      7. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      8. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      9. ทดสอบการใช้งานE-learning     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      10. หลักสูตรภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสำหรับข้าราชการ สังกัดสถาบันดำรงราชานุภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      11. หลักสูตรภาพรวมของระบบตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Blue Print)      หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      12. หลักสูตรการพัฒนา Website ด้วย Software CMS     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      13. หลักสูตรการดูแลและการจัดการเว็บไซต์แก่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      14. หลักสูตร Database Administration จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      15. หลักสูตร Oracle WebLogic Server จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      16. หลักสูตร Database Backup and Recovery จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      17. หลักสูตร Database Performance Management and Tuning จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
      18. หลักสูตร Web portal Administration จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: หลักสูตรตามโครงพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
   
  คุณมีบัญชี MOI eLearning หรือยัง

©2009 All rigths reserved.
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) เบอร์โทร(มท.) : 51444-46, 51131-33 Email/อีเมล์:mailserv@moi.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์: 0-2220-8750
:: System by Moodle::