ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงมหาดไทย
 
  ได้เปิดสอนวิชาดังต่อไปนี้
      1. Dicision Making     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      2. การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      3. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      4. เทคโนโลยี ATM (Asynchronous Transfer Mode)     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Access     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      7. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      8. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     หน่วยงาน: สถาบันดำรงราชานุภาพ
      9. หลักสูตรภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสำหรับข้าราชการ สังกัดสถาบันดำรงราชานุภาพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      10. หลักสูตรภาพรวมของระบบตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Blue Print)      หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      11. หลักสูตรการพัฒนา Website ด้วย Software CMS     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      12. หลักสูตรการดูแลและการจัดการเว็บไซต์แก่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      13. หลักสูตร Database Administration จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      14. หลักสูตร Oracle WebLogic Server จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      15. หลักสูตร Database Backup and Recovery จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      16. หลักสูตร Database Performance Management and Tuning จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      17. หลักสูตร Web portal Administration จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Oracle)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      18. หลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนและระบบ Cloud     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      19. หลักสูตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Web Service, Web API , Web Administration     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      20. หลักสูตร Data Warehouse     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      21. หลักสูตรระบบงานอัจฉริยะ Business Intelligence: Create Analyses and Dashboards      หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      22. หลักสูตรการดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware software และระบบสำรองข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      23. หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับผู้ดูแลระบบ     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      24. หลักสูตรการใช้งานเว็บท่า Web Portal     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      25. หลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูล Database     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      26. หลักสูตรการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Web Service, Web API ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้พัฒนาระบบ      หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      27. หลักสูตรการบริหารจัดการ Mobile Application สำหรับผู้ดูแลระบบ     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      28. หลักสูตรการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      29. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาเว็บ (Wordpress)     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      30. หลักสูตรการระบบงานอัจฉริยะ Business Intelligence สำหรับผู้พัฒนาระบบ     หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      31. หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้บริหาร      หน่วยงาน: โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดและการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   
  คุณมีบัญชี MOI eLearning หรือยัง

©2009 All rigths reserved.
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) เบอร์โทร(มท.) : 51444-46, 51131-33 Email/อีเมล์:mailserv@moi.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์: 0-2220-8750
:: System by Moodle::